Kyu Ranks

1st (Highest) Ikkyū 1級 / 一級
Pre-1st Jun’ikkyū 準1級 / 準一級
2nd Nikyū 2級 / 二級
Pre-2nd Junnikyū 準2級 / 準二級
3rd Sankyū 3級 / 三級
4th Yonkyū 4級 / 四級
5th Gokyū 5級 / 五級
6th Rokkyū 6級 / 六級
7th Nanakyū 7級 / 七級
8th Hakkyū / Hachikyu 8級 / 八級
9th Kyūkyū 9級 / 九級
10th Jikkyū / Jukkyū 10級 / 十級
Ungraded Mukyū 無級